3 พฤษภาคม 2017

Blog thumbnail

การวิวัฒนาการของสุนัข

การวิวัฒนาการของสุนัข   จิระศักดิ์ ถิรธมบูรฌ์

         จากความรูที่มีอยู่ในปัจจุบันเชื่อว่า สัตว์คล้ายสุนัขเคยอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ 600,000 ปีก่อน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงว่าสุนัขเป็น สัตว์เลี้ยงของมนุษย์ในยุคต้นๆและสืบเชื้อสายมาจากหมาป่าได้ถูกพบว่ามีอายุ ถึง 12,000 ปี หลักฐานเก่าที่สุดในยุคหินพบจากถํ้าในประเทศอิรักทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในยุโรปหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากกว่า 9,000ปี ถูกขุดพบที่ยอร์กไชร์ (Yorkshire) ในประเทศอังกฤษ และหลักฐานใหม่สุดได้ ขุดพบที่หุบเขาในประเทศจอแด็น (Jordan)


สามารถใช้ยืนยันว่าสุนัขเลี้ยงสืบ เชื้อสายมาจากหมาป่าโดยนักวิทยาศาสตร์ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุนาน 12,000 ปีในสภาพที่ในอ้อมแขนของมนุษย์มีโครงกระลูกของหมาป่าหรือสุนัข ที่มีลักษณะคล้ายหมาป่าหลงเหลืออยู่ ซํ่งทำให้เชื่อได้ว่ามนุษย์ใด้สุนัขมาเป็น สัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์ชนิดอื่นเช่น แพะ แกะ สุกรและวัว โดยนำสุนัขมาแกสอน เพื่อให้อยู่อาศัยในบ้านหรือถํ้า และนำมาแกเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ นอกจากนี้ยัง นำสุนัขมาเพาะเลี้ยงอีกด้วย

        เชื่อกันว่าสุนัขที่ถูกนำมาเลี้ยงในยุคต้น ๆ มีลักษณะคล้ายกับสุนัขดิงโก ซํ่งเป็นหมาป่าในออสเตียเลียโดยนำมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย ข้อมูลทางประวํติศาสตร์ส่วนมากเป็นสุนัขทางยุโรปมากกว่าแถบอื่น ๆ สุนัข พันธุบาเซนจิ (basenji) เป็นสุนัขพันธุหนี้งที่เก่าแก่ที่สุดมีถึ๋นกำเนิดในส่วนกลาง ของแอฟริกาซํ่งใช้ในการล่าสัตว์ และมีอีกหลายสายพันธุที่ทราบแน่ชัดโดยชาว อียิปต์ และภาพเขียนสุนัขคล้ายบัสทิฟโดยชาวแบบิลอน 2000 ปีก่อนคริสตกาล มีลักษณะเหมือนสุนัขพันธุคูดิซ (Kurdish dog) ในประเทศอิรัก

การจัดการดูแลสุนัข

        ต้นกำเนิดของสัตว์จำพวกสุนัข (Canidae) อาจสืบเชื้อสายย้อนกลับไป ถึง 2 ล้านปีก่อน สามารถแยกออกไต้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หมาป่า (wolves), แจ็กคัล (jackals), สุนัขจึ้งจอก (fox), ไฮอีนะ (hyena) ในปัจจุบันไต้จำแนก สุนัขที่พบทั่วโลกออกเป็น 10 สกุล ซํ่งมีสกุลเคนิส (CANIS) เป็นสกุลที่ใหญ่ ที่สุดประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหมาป่า แจ็กคัล ไคโยตี ดิงโกและสุนัขเลี้ยง และสกุลที่รองลงมาเป็นสกุลวูล้เพส (VULPES) ซํ่งเป็นสกุลของสุนัขจึ้งจอกมี 13 ชนิดหมาปา (wolf)

        หมาป่าเป็นสัตว์สกุลเคนิส (genus Canis) เช่นเดียวกับสุนัข พบมาก บริเวณซีกโลกเหนือ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดคือ หมาป่าสีเทา (gray wolf), หมาป่าสีแดง (red wolf), ไคโยตี (coyote) พบเห็นได้ทั่วไปแม้ว่าจะมีถึ๋นฐานไม่ แน่นอน สุนัขทุกชนิดในสกุลเคนิสสามารถผสมข้ามสายพันธุและให้ลูกสุนัขที่ สืบพันธุต่อไปได้

หมาป่าสีเทา (gray wolf)

หมาป่าสีเทา หรือ c. lupus เป็นกลุ่มที่แพร่กระจายมากที่สุด มีรูปร่าง ลักษณะคล้ายกับสุนัขพันธุเยอรมันเซฟเพิร์ด (German Shepherd) ขนหนา และแน่น หูตั้ง หางเป็นพวง สีขนเป็นสีเทาแซมสีดำและสีนํ้าตาลเข้ม ขนาดตัว โตเต็มที่มีความสูงประมาณ 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตรและมีนํ้าหนัก ประมาณ 45 กิโลกรัม เป็นสัตว์หากินตอนกลางคืน เหยื่อที่หมาป่าสีเทาจับกิน เป็นนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก หรืออาจเป็นสัตว์ใหญ่บ้างเช่น กวาง นอกจากนั้นยังกินพวกพืชและซากสัตว์เน่าด้วย สามารถวึ๋งไล่เหยื่อด้วยความเร็ว 32 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นานหลายชั่วโมง การออกหาเหยื่อมีนั้งออกหาเหยื่อ

ที่สุดการวิวัฒนาการของสุนัข

        โดยลำพังและเป็นฝูงซํ่งจะมี ประมาณ 5 ตัว ในบางช่วงเวลาที่ หาเหยื่อยากเช่น ฤดูหนาว หมาป่า สีเทามักจะอยู่รวมกันและอาจเป็น ฝูงมากถึง 30 ตัว เมื่อเข้าฤดูผสม พันธุหมาป่าสีเทาจะจับคู,และอยู่ กันในถํ้าหรือโพรงใต้ดิน image001
หมาป่าสีแดง (Red Wolves)

หมาป่าสีแดง หรือ C. rufus เป็นหมาป่าที่น้อยกว่าหมาป่า สีเทา มีสีขนหลากหลายตั้งแต่สีเทา แดงจนถึงเทาดำ มีพฤติกรรมเหมือนกับหมาป่าไคโยตี (coyote) หรือ c. latrans ซํ่งเป็นกลุ่มหมา ป่าที่เล็ก

image002
image003
ไคโยตื (coyote)เป็นหมาป่าขนาดเล็ก ว่องไว มี ชื่อเรียกว่า Cams latrans เป็นสุนัขที่มีถึ๋น กำเนิดทางตะวันตกของอเมริกาเหนือ พบ ในทะเลทราย ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ มี ลักษณะหน้าแหลม ขนยาวหนาแน่นมีสี นํ้าตาลปนเหลือง หางเป็นพวงปลายสีดำ

การจัดการดูแลสุนัข

เมื่อโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 89 เซนติเมตร สูงประมาณ 53 เซนติเมตร หาง ยาวประมาณ 36 เซนติเมตร นํ้าหนักตัวประมาณ 14 กิโลกรัม ชอบร้องเสียง แหลมติดต่อกันในยามเย็น อาศัยอยู่กันเป็นคู่ในถํ้าเป็นโพรงของต้นไมใหญ่

รอยแยกของหินหรือเป็นโพรงดินที่สัตว์อื่นสร้างไว้ และทั้งคู่จะช่วยกันดูแลลูก น้อย ส่วนใหญ่ออกหากินตอนกลางคืนแต่ก็พบเห็นไต้ในตอนกลางวัน ในการ ล่าเหยื่ออาจล่าโดยลำพัง หรือเป็นคู, หรือกรณีเหยื่อมีขนาดใหญ่กว่าอาจพบล่า เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยเหลือกัน ไคโยตีสามารถกินไต้ทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งซาก สัตว์ที่เน่าด้วย บางครั้งไคโยตีก็เป็นผู้ถูกล่าด้วยจากหมาป่า เสือภูเขา

แจ็คเกิล (jackal)

แจ็คเกิล มีทั้งหมด 3 ชนิด กระจายพันธุไปทั้งทวีปเอเชีย, ยุโรป บางส่วน และแอฟริกา ได้แก่ หมา’จึ้งจอกทอง (Canis aureus), หมา’จึ้งจอก ข้างลาย (C. adustus) และหมาจึ้งจอกหลังดำ (C. mesomelas) ซํ่งชนิดแรกนั้น พบกระจายพันธุทั่วไปในทวีปเอเชีย (รวมถึงในประเทศไทย), แอฟริกาตอน เหนือและบางส่วนของยุโรป ส่วนสองชนิดหลังนั้นพบเฉพาะทวีปแอฟริกา

เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว หมาไคโยตี้ (C. latrans) ที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งถูกเสียกว่า “อเมริกันแจ็คเกิด” ยังรวมถึงหมาจึ้งจอกซีเมียน (C. simensis)

ดิงโก (Dingo)

เป็นหมาป่าในประเทศออสเตรเลีย มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร หูตั้ง หัวมีลักษณะเหมือนหมาป่าและขายาวกว่า สีขนเป็นสีแดงอมเหลืองมีแต้ม ขาวบริเวณด้านล่างของลำตัว เท้าและปลายหาง มีการผสมพันธุกันปีละครั้ง สามารถให้ลูกได้ถึง 8 ตัวต่อครอก นิสัยชอบหอนมากกว่าการเห่า ออกหากินใน ตอนกลางคืนและมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ

image005

รูปที่ 1.4 หมาจิ้งจอกทอง (C.

image007 image006

รูปที่ 1.6 หมาจิ้งจอกหลังดำ (C.nesomelas)

รูปที่ 1.7 หมาจิ้งจอกข้างลาย (C.adustus)

สุนัขจิ้งจอก (Fox)

สุนัขจึ่งจอกเป็นสุนัขในสกุลวูล๙ เพส (genus Vulpes) พบมากบริเวณซีก โลกเหนือ มีลักษณะหน้าแหลม ขาสั้น ขนหนาและยาว หางยาวค’รงห’นํ่งหรือสองในสามของความยาวลำตัวแล้วแต่ละ ชนิด,ของสุนัข’จึ้งจอก ชอบอยู่ตามลำพังออกหากินตอนกลางคืนแตกสามารถพบเห็นได้บ้างในตอนกลางวัน ไม่อาศัยใน ถํ้ายกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ เวลานอนจะหลบอยู่ในหญ้าหรือต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่นและใช้หางพันตัวเพื่อให้อบอุ่น ช่วงฤดูผสมพันธุสุนัขจึ้งจอกจะจับคู, อยู่ในถํ้าหรือโพรงดินที่สัตว์อื่นสร้างไว้ เมื่อมีลูกสุนัขออกมาพ,อสุนัขจึ้งจอกจะ เป็นตัวหาอาหารมาให้ลูกสุนัขจนอายุประมาณ 5 เดือน อาหารที่สุนัขจึ้งจอกกิน เป็นแมลง 

image008

 

 

ไส้เดือน นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ไข, ซากสัตว์และ พืชผักโดยเฉพาะผลไม้ การล่าเหยื่อของสุนัขจึ้งจอกจะแตกต่างจากสุนัขอื่นที่วึ๋ง ไล่จับเหยื่อ แตสุนัขจึ้งจอกจะใช้วิธีย่องเข้าใกล้และโดดตะครุบเหยื่อ บางครั้ง สุนัขจึ้งจอกก็เป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่เช่นหมาป่า เสือ รวมถึงมนุษย์ ด้วยที่ล่าสุนัขจึ้งจอกเป็นกีฬา ส่วนลูกสุนัขจึ้งจอกก็อาจเป็นเหยื่อของพวกนก

ขนาดใหญ่

 

สุนัขจึ้งจอกมีความแตกต่างกันไปตามเขตเช่น สุนัขจึ้งจอกสีแดงใน

ยุโรปมีขนาดใหญ่กว่าในอเมริกาเหนือ แต่โดยเฉลี่ยแล้วสุนัขจึ้งจอกมีความยาว ประมาณ 58 เซนติเมตร สูงประมาณ 41 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักประมาณ 2.3¬4.6 กิโลกรัม สีขนมีแตกต่างไปตามแต่ละชนิด แต่ที่มักเหมือนกันคือมีปลายหาง สีขาวและขา เท้า ปลายของหูมักเป็นสีดำ สุนัขจึ้งจอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 13 ชนิด คือ

 

1. สุนัขจึ้งจอกสีแดง (V. vulpes)

2. สุนัขจงจอกสเทา (V. cinereoargenteus)

3. สุนัขจึ้งจอกสีเฑาไอล้แลนด์(V. littoralis)

4. สุนัขจึ้งจอกสวิฟด้ (V. velox)

5. สุนัขจึ้งจอกเฟนเนก (V. zerda)

6. สุนัขจึ้งจอกอินเดียน (V. bengalensis)

7. สุนัขจึ้งจอกแบลนฟอว์ด (V. cana) 

8. สุนัขจึ้งจอกเคป (V. chama)

9. สุนัขจึ้งจอกคอร์แสค (V. corsac)

10. สุนัขจึ้งจอกทะเลทรายทิเบต (V. ferrilata)

11. สุนัข,จึ้งจอกเพล (V. pallida)

12. สุนัขจงจอกคต (V. macrotis)

13. สุนัข,จึ้งจอกรูเพล (รไ rueppelli)

 

สุนัขจึ้งจอกสีแดงเป็นชนิดที่มีมากที่สุด พบในยุโรปและเอเชีย

แอฟริกาเหนือและอเมริกาเหนือ สุนัขจึ้งจอกสีเทาเป็นชนิดเดียวที่บางครั้งจะปีน ต้นไม้ พบตั้งแต่อเมริกาเหนือถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้ มีขนาดใหญ่กว่าสุนัข จึ้งจอกสีแดงในอเมริกาเหนือเล็กน้อย สุนัขจึ้งจอกสวิฟต้และสุนัขจึ้งจอกคิตมี ขนาดเล็ก ว่องไว มีสีเทาอ่อนหรือสีเหลือง พบในทะเลทรายและที่ราบในเขต ตะวันตกของอเมริกา และตอนเหนือของเม็กซิโก สุนัขจึ้งจอกเฟนเนกเป็นชนิด ที่มีขนาดเล็กที่สุด พบในทะเลทรายสะฮาราและอาระเมีย ขุดโพรงเก่งมาก มีหู ใหญ่มากและขนเป็นปุยสีนวล ส่วนสุนัขจึ้งจอกชนิดอื่น ๆ พบไต้ในแอฟริกาและเอเชีย

image009
image010 image011
รูปที่ 1.11 สุนัขจึ่งจอกสีเทา ไอสแลนด

(V. littoralis)

รูปที่ 1.12 สุนัขจึ่งจอกสวิฟต์

(V. velox)

image012 image013
รูปที่ 1.13 สุนัขจึ่งจอก แบลนฟอรด (V. cana) รูปที่ 1.14 สุนัขจึ่งจอกเฟนเนก
image014
รูปที่ 1.15 สุนัขจึ่งจอกเคป (V. chama)
image017
รูปที่ 1.16 สุนัขจึ่งจอกคอร์แสค (V. corsac) รูปที่ 1.17 สุนัขจึ่งจอกเพล (V. pallida)
image016 image015

รูปที่ 1.18 สุนัขจึ่งจอกคิต (V, macrotis)

รูปที่ 1.19 สุนัขจิ้งจอกรูเพล (V. rueppelli

 

ไฮอืนะ (hyena) 

เป็นสัตว์โลกที่เก่าแก่ กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ชอบหากินตอนกลางคืน แม้จะมีลักษณะเหมือนสุนัขแต่จะมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสัตว์จำพวกชะมด และแมวมากกว่าสุนัข ไฮอีนะมีขาหน้ายาวกว่าขาหลังจึงมีแนวหลังลาดเอียงไป ด้านท้าย เป็นนักล่าเหยื่อที่เก่งและมีชื่อเสียงในการทำลายซากสัตว์เนื่องจากมี ฟันและขากรรไกรที่แข็งแรงสามารถบดกระดูกได้ ชอบนอนกลางวันในถํ้าหรือในโพรง พบมากในแอฟริกาและแถบตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย

โดยทั่วไปไฮอีนะสามารถแบ่งไต้เป็น 3 ชนิด คือ

1. The brown hyena (strand wolf) หรอ H. brwrnea

2. The spotted hyena หรอ Crocuta crocuta

3. The smaller striped hyena หรอ Hyaena hyaena

 

image018 รูปที 1.20 The brown hyena
image019

ส่วนสุนัขในสกุลอื่นๆที่นอกจากสกุลเคนิส (CANIS) และสกุลวูล์เพส (VULPES) ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง เพียงจะขอยกตัวอย่างเช่น

image020
image021
image022

ปัจจุบันสุนัขเลี้ยงมีการพัฒนาสายพันธุ,มากกว่า 400 สายพันธุ แต่ใน ระยะแรกๆเราเชื่อว่ามีการพัฒนาสายพันธุมาจากหมาป่าซงจำแนกหมาป่า 4

กลุ่มใหญ่ๆตามพื้นที่ต่างๆของโลกคือหมาป่าอเมริกันเหนือ (North American wolf), หมาป่าจีน (Chinese wolf), หมาป่าอินเดียน (Indian wolf), หมาป่ายุโรป (European wolf) ดังแสดงในแผนผังข้างล่าง (รูปที่ 1.28)

image023

รูปที่ 1.15 สุนัขจึ่งจอกเคป (V. chama)

ใส่ความเห็น

thThai
thThai